Generelle avtalevilkår – abonnementsavtale alarmoverføringstjenester

  1. Generelle vilkår og forutsetninger for avtalens inngåelse.
  1.1 Denne abonnementsavtalen består av «Kontrakt ved alarmoverføring» og tilhørende «generelle Avtalevilkår» (dette dokumentet) samlet omtalt som «Avtalen». Ved eventuelle avvik mellom denne Avtalen og hva som kan ha blitt oppfattet eller muntlig avtalt, vil det som her er skriftlig avtalt gjelde.
  1.2 Partene i denne Avtalen er FLIKK AS som selger alarmoverføringstjenestene og «Kunden» som er den myndige person som inngår denne avtalen med FLIKK AS som spesifisert i Kundens bestilling og abonnementsavtalen. Kunden er ansvarlig for enhver bruk av Kundens utstyr og de tjenester som Kunden har adgang til gjennom avtalen.
  1.3 Avtalen løper fra det tidspunkt Kunden har inngitt sin bestilling til FLIKK, fått en ordrebekreftelse fra FLIKK og at Kunden har bekreftet mottak av varen på e-post til FLIKK AS. Avtalen gjelder inntil den sies opp skriftlig av en av partene.
  1.4 FLIKK kan endre Tjenestevilkårene med 1 – en – måneds skriftlig varsel. Endring av tjenestevilkår under bindingstid, kan kun gjennomføres dersom det er påkrevd av force majeure-hendelser eller endringer pålagt av offentlig myndighet. Ved endringer av Tjenestevilkårene, kan Kunden kostnadsfritt heve avtalen med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft. Vesentlige endringer krever samtykke fra Kunden. Prisregulering kan gjennomføres i henhold til punkt. 3.
  1.6 Avtalen forutsetter at kunden har etablert nødvendige forsikringer.
  1.5 Avtalen forutsetter at alarmsystemet er blitt testet av Kunden og at FLIKK AS’ alarmstasjon har bekreftet at alarmsignal blir mottatt.
  1.7 FLIKK AS kan foreta kredittsjekk før godkjennelse av bestilling.
  1.8 FLIKK AS kan behandle personopplysninger for å tilby en best mulig tjeneste til kunden, jf. Personvernerklæring punkt 11.
  2. Forutsetninger for og beskrivelse av tjenesten
  2.1 Alarmovervåkning
  Avtalen omfatter 24 timers overvåkning ved FLIKK’s alarmstasjon, eller den alarmstasjon som FLIKK nominerer. Alarmovervåking kan gjelde brannalarm, innbruddsalarm og/eller vannlekkasje.
  Ved oppsett av FLIKK alarmoverføringstjenester må Kunden registrere fra en til fire kontaktpersoner med kontaktinformasjon. Kunden må også oppgi et kodeord som skal benyttes ved henvendelse til alarmstasjonen blant annet i forbindelse med avmelding av alarm og test. Kunden vedlikeholder selv kodeord i Flikk appen. FLIKK er ikke ansvarlig for skader som følge av misbruk av kodeordet. Er alarmen utløst ved feiltakelse, så plikter Kunden straks å ringe FLIKK sin alarmstasjon og avmelde alarmen ved å oppgi riktig kodeord.
  Ved mottak av alarmsignal til FLIKK alarmstasjon, følger alarmstasjonen en generell alarminstruks. Gjeldende alarminstruks for FLIKK innebærer følgende; ved mottatt alarm på FLIKK sin alarmstasjon så vil alarmstasjonen alltid ringe opp registrerte kontaktpersoner i prioritert rekkefølge til det oppnås kontakt. Dersom alarmstasjonen ikke oppnår kontakt med registrerte kontaktperson(er), så vil det kun bli sendt en SMS til kontaktperson nr 1 med en melding om hendelse. FLIKK vil bare videreformidle alarmsignaler til Kunden uten at alarmsignalene behandles av en alarmoperatør, videresendes til beredskap som ambulanse, politi og/eller brannvesen, eller medfører noen videre aksjon fra FLIKKs side.
  Eventuell unødvendig utrykning forårsaket av åpenbart feilaktig montering, ugunstig plassering eller feil bruk, vil bli fakturert Kunden. 
  2.2 Forutsetninger - krav til utført installasjon og tilleggsinstallasjon av komponenter
  Komponentene som selges i nettbutikken til FLIKK er laget for å innstalleres av Kunden selv. Ved plassering av komponenter må komponentene være plassert på egnet sted og innenfor rekkevidde for Gateway.
  Overvåking av de ulike typene alarm brann-, innbruddsalarm eller vannlekkasje krever at det er installert og konfigurert nødvendige sensorer.  Installasjonen krever fast strømpunkt til Gateway, og god Wifi-dekning og at Gateway er tilkoblet Wifi.
  Installasjonen har også GSM-kommunikasjon som backup-kommunikasjon. Backupløsningen forutsetter god GSM-dekning. Backup via GSM skal kun benyttes som en midlertidig backupløsning hvis Wifi-tilkoblingen er midlertidig nede. Kunden er ansvarlig for å sørge for at enheten er tilkoblet Wifi som hoved kommunikasjonsvei. I de tilfeller Gateway er tilkoblet GSM over lenger tid, forbeholder FLIKK seg retten til å fakturere for påløpte ekstraordinære GSM-kostnader (se også pkt 7 Mislighold).
  Alarmoverføringen begynner å gjelde fra installasjonsdato hos Kunden. 
  3. Betaling og prisregulering
  3.1 Fakturering skjer forskuddsvis per måned. Betaling anses å være mottatt, såfremt den er mottatt senest 14 dager etter fakturadato.
  3.2 FLIKK er berettiget til å kreve gebyr ved forsinket betaling. Betaler ikke KundeN ved forfall, skal Kunden betale forsinkelsesrente ti tilelgg etter Lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100”. Ved ytterligere purringer, påløper i tillegg purregebyr i henhold til inkassoloven, lov av 13. mai 1988 nr. 26 med tilhørende forskrifter. Kunden kan ikke motregne med krav Kunden mener å ha mot FLIKK med mindre motkravet er erkjent av FLIKK eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.
  3.3 Abonnementspris vil normalt reguleres 1. juli hvert år, ved endringer utover dette skal kunden ha minimum 1 – en - måneds varsel.
  Gjeldende standard priser vil til enhver tid være oppdatert på www.flikk.no Alle priser er inkludert merverdiavgift.
  4. FLIKK AS sitt ansvar
  4.1 FLIKK sitt ansvar følger norsk lovs alminnelige erstatningsregler med de presiseringer som er nevnt nedenfor.
  4.2 Avtalen forutsetter at Kunden selv etablerer forsikringer til å dekke skade/tap. FLIKK vil kun dekke Kundens egenandel på forsikringen ved skade/tap dersom skade/tap skyldes produktfeil på alarmanlegget levert av FLIKK. Dersom Kunden ikke har tegnet forsikringer, vil FLIKK kun dekke et beløp tilsvarende egenandel på slike forsikringer. FLIKKs ansvar er betinget av at alarmanlegget var slått på da skadetilfellet inntraff, og at det er installert utstyr som skal overvåke den aktuelle type skade/tap, og ansvaret er begrenset til Kunden sin egenandel på inntil kr. 100.000,- pr. skadetilfelle. Utbetaling baseres på skriftlig meddelelse til FLIKK med vedlagt kopi av forsikringsoppgjør og politianmeldelse ved tap/skade som skyldes innbrudd innbrudd.
  4.3 Ved manglende alarm/varsling er FLIKK bare ansvarlig for skade/tap som skyldes teknisk svikt ved alarmsystemet levert av FLIKK eller mangelfull utført tjeneste fra FLIKK.
  4.4 FLIKK hefter hverken for følgeskader eller indirekte tap. Følgeskader eller indirekte tap kan eksempelvis være, men er ikke begrenset til tap av fortjeneste, tap som følge av skade på annet enn salgstingen selv, driftstap m.m.
  4.5 FLIKK er ikke ansvarlig for tap/skade som måtte oppstå ved at alarmsignal ikke kommer frem til FLIKKs alarmstasjon ved utløst alarm, dersom dette skyldes forhold utenfor FLIKKs kontroll. Dette gjelder for eksempel ved mangler eller skade på overføringssystem, offentlig/privat telenett, kunden sitt Wifi eller tilsvarende.
  4.6 FLIKK påtar seg intet ansvar for skader som følge av feil på deler som er levert av bredbåndleverandør, teleselskapet, signaloverføringen eller telefontrafikken, men forplikter seg alene til å gjennomføre feilretting på FLIKK sitt materiell hurtigst mulig.
  4.7 FLIKK er ikke ansvarlig for produktfeil på tredjepartskomponenter som er ikke er levert av FLIKK.
  4.8 FLIKK er ikke ansvarlig for tap/skade som følge av misbruk av Kundens kodeord som nevnt i Avtalens punkt 2.
  4.9 Kunde må så snart som mulig underrette FLIKK skriftlig om skadetilfeller Kunde ønsker å benytte som grunnlag for ansvar overfor FLIKK. 
  5. Force Majeure
  5.1 Ved force majeure suspenderes FLIKK sine forpliktelser under denne Avtalen. Force majeure hendelser anses i denne sammenheng som forhold utenfor FLIKK kontroll, herunder eksempelvis, men ikke begrenset til; krig, terroranslag, naturkatastrofe, lynnedslag, brann hos FLIKK, streik, lockout og andre arbeidskraftforstyrrelser og hendelser som medfører plutselig eller uforutsett stort frafall av personell. FLIKK forplikter seg til så raskt som mulig å gi Kunden melding om dette. Kundens forpliktelser i henhold til avtalen suspenderes i den perioden FLIKK sine forpliktelser er suspendert, dog slik at kortvarige force majeure hendelser ikke gir Kunden adgang til å kreve reduksjon i prisen.
  6. Oppsigelse
  6.1 Ved oppsigelse skal oppsigelsen være skriftlig, og skje med minimum 1 – en - måneders varsel, slik at tidspunkt for frakopling vil bli den 1. i påfølgende måned etter oppsigelsestidens utløp. Oppsigelsestiden vil være måneden for oppsigelsen pluss en påfølgende måned.
  6.2 Kunder med bindingstid kan normalt ikke si opp avtalen før tidligst 1 – en – måned før utløp av bindingstid. Unntak fra dette er ved endringer i Tjenestevilkår eller mislighold som beskrevet i punkt 1 om Generelle vilkår og forutsetninger for avtalens inngåelse og punkt 7 om Mislighold.
  6.3 Ved omlegging eller eventuelt opphør av FLIKK sin virksomhet i det området Kundens alarmsystem er installert, kan FLIKK si opp avtalen med 3– tre – måneders varsel, på et hvert tidspunkt i Avtalens løpetid.
  7. Mislighold
  7.1 Ved mislighold som består i at alarmoverføringen ikke virker grunnet forhold som FLIKK har ansvar for har Kunden krav på et forholdsmessig prisavslag dersom FLIKK ikke har rettet feilen innen rimelig tid etter at melding om feilen er mottatt av FLIKK.
  7.2 Begge parter kan si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold. Som vesentlig mislighold regnes blant annet Kundens manglende eller gjentatte forsinkede betaling eller Kundens gjentatte bruk av GSM-kommunikasjon som hovedkommunikasjonsvei for Gateway, eller FLIKKs gjentagende mangel på oppfølging av alarminstruks. Det vil være at kunden ikke blir forsøkt oppringt etter å a mottatt signal fra røykvarslere, vannsensor eller innbruddsalarm.
  7.3 Dersom betaling fra Kunden ikke er mottatt i rett tid, i overensstemmelse med punkt 3 og heller ikke senest 14 dager etter at FLIKK har sendt skriftlig påkrav om dette, er FLIKK berettiget til straks:
  • å heve Avtalen
  • å demontere alarmskiltene
  • å kreve betaling for alle utestående ytelser og
  • å kreve erstatning for sitt tap i anledning misligholdet
  Avvikling av abonnementsforhold
  8.1 Ved oppsigelse av avtalen i henhold til Avtalens punkt 6 eller 7, gjelder følgende forhold:
  • Ved avslutning av abonnementsforholdet skal eventuelle alarmskilter/oblater sendes i retur til FLIKK.
  • Ved avslutning av abonnementsforholdet avsluttes FLIKKs alarmtjenester og overvåking/varsling fra FLIKKs alarmsentral og alle FLIKKs forpliktelser i henhold til denne alarmoverføringstjenesten.
  • Etter avslutning av abonnementsforholdet må Kunden etablere en ny generell driftsavtale med FLIKK for å unngå at tilgang til Flikk app avsluttes, og at alle enheter slettes fra Gateway. Dersom Kunden ikke etablerer slik ny generell driftsavtale med FLIKK, vil kommunikasjon mellom enhetene og Gateway termineres og alle signaler slutte å fungere. 
  9. Flytting av alarmutstyret
  Dersom alarmutstyret ønskes flyttet til annen adresse, skal Kunden snarest kontakte post@flikk.no da flyttingen kan føre til endringer for FLIKK sin leveranse iht. denne Avtalen. Hvis Kunden velger å flytte alarmutstyret uten å kontakte post@flikk.no vil flyttingen anses som et mislighold av Avtalen fra Kundens side, og FLIKK vil være berettiget til tiltak som angitt i henhold til Avtalens punkt 7 (Mislighold).
  10. Tvister og verneting
  Avtalen er underlagt norsk rett. Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Der forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinær norsk domstolsbehandling.
  11. Behandling av personopplysninger 
  FLIKK behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskrifter.
  FLIKK behandler ulike personopplysninger om Kunden, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødsels- og personnummer. Personnummer anvendes utelukkende til å foreta en kredittvurdering av Kunde og ved eventuell inkasso. Personnummer lagres ikke i systemer hos FLIKK.  Formålet med behandlingen, og behandlingsgrunnlaget, er å sette FLIKK i stand til å administrere kundeforholdet med Kunden.
  For å levere sine tjenester, vise historikk og trender samler, lagrer og analyserer FLIKK data fra tilknyttede sensorer. Alle data, trender og historikk som blir lagret er også tilgjengelig for kunden. Data blir ikke distribuert videre til tredjepart. FLIKK arbeider etter strenge krav fra personopplysningsloven om behandling av personopplysninger.
  Kunden har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som behandles av FLIKK i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskrift. Kunden har også rett til å motsette seg innsamling og behandling av opplysninger. Sistnevnte kan imidlertid medføre at FLIKK ikke lenger har mulighet til å levere tjenester til Kunden. Spørsmål om behandling av de sensor- og personopplysninger FLIKK har fått tilgang til eller samlet inn i forbindelse med inngåelse av denne Avtalen og administrasjon av kundeforholdet, kan rettes til FLIKK ved post@flikk.no. Behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles for overnevnte formål og på overnevnte behandlingsgrunnlag er FLIKK, et selskap etablert innenfor EØS-området med organisasjonsnummer 920 214 754. FLIKKs retningslinjer for behandling av personopplysninger og personvern vil til enhver tid være tilgjengelig på www.flikk.no/pages/personvernerklaering.
  12. Angrerett
  Ved kjøp av produkt og tjenester fra FLIKK har kunden angrerett i henhold til Angrerettlovens bestemmelser. Ved påberopelse av angrerett kan standard angrerettskjema brukes. Angreretten innebærer at Kunden kan gå fra avtalen ved å returnere eventuelle bestilte produkter eller kansellere bestilte tjenester til FLIKK og få tilbakeført alle betalinger som er gjort i forbindelse med kjøpet, selv om det ikke foreligger noen mangel. Kunden må ha gitt melding til FLIKK før utløpet av angrefristen. Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtale om alarmoverføringstjeneste ble inngått, eller den dag Kunden fikk produktet i fysisk besittelse.
  Dersom tjenesten påbegynnes før angrefristen løper ut, skal Kunden betale brukskostnader forbundet med tjenesten, herunder eventuelle utgifter knyttet til påbegynnelse, og etablering abonnementet dersom Kunden benytter seg av angreretten. 
  Kunden skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra angremelding ble gitt til selger, sende eventuelle produkter tilbake til FLIKK. Kunden bærer kostnadene ved å returnere produktene dersom angreretten brukes. FLIKK kan kreve at Kunden erstatter verdireduksjon som følge av Kundens håndtering av produktene, som ikke har vært nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon.
   Tilbake til toppen